Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Inter-Team Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406, dalej: „updop”).

W roku podatkowym trwającym od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Spółka:

1) realizowała procesy w zakresie zarządzania jej obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego, które zapewniają ich prawidłowe wykonywanie oraz posiada następujące procedury:

a. procedura dotycząca odpowiedzialności finansowej i autoryzacji płatności,
b. procedura obiegu dokumentów,
c. procedura płatności za towary, materiały i usługi,
d. procedura zwrotu podpisanych faktur korygujących,
e. instrukcja dotycząca gospodarki środkami trwałymi.


2) nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;

3) prawidłowo oraz terminowo realizowała wszelkie obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nałożone zostały przez obowiązujące przepisy;

4) nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schemacie podatkowym zgodnie z art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, dalej: „ordynacja podatkowa”) ze względu na brak istnienia schematów podatkowych, co do których zaistniałby taki wymóg;

5) realizowała poniższe transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej:

a. nabycie usług finansowych (pożyczek) od Mekonomen AB.

6) nie podjęła i nie planowała podjęcia działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop;

7) nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 ordynacji podatkowej;

8) nie występowała z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14b ordynacji podatkowej;

9) nie złożyła żadnego wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685);

10) nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 722);

11) nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 updop oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 ordynacji podatkowej.

Kontakt

Biuro - Centrala
ul. Daniszewska 4
03-230 Warszawa
tel 22 29 02 227
NIP: 524-03-01-927

Dział Sprzedaży

Napisz do nas:

 Centrala
 Dział Sprzedaży
 Dział Marketingu
 Dział Współpracy z Warsztatami
 Dział Wyposażenia Warsztatów
 Redakcja Inter-News

Magazyn Centralny
Natolin, ul. Logistyczna 15
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.  22 755 97 11

Napisz do nas: magazyn.natolin@inter-team.com.pl

Facebook